Att förbereda sig för Grade examen med oss

Finns det önskemål så har vi erfarenhet av att följa det engelska Grade-systemet. 6 stycken av våra elever arbetar just nu med förberedelser för examen antingen detta eller nästa år. Den brittiska organisationen ABRSM utför examinationer av instrumentalelever runt om i världen. I vårt fall går det till så att en examinator kommer hit till Stockholm i maj och lyssnar på våra elever. Examinatorn gör en skriftlig utvärdering på de olika momenten och sätter betyg i tre nivåer. Eleven får sedan utvärderingen och ett fint diplom. För en ambitiös elev som vill ha struktur i sitt övande och sin inlärning passar detta system bra. Pedagogiken ger också en mycket bra musikalisk allmänbildning.

I praktisk Grade examen ingår dessa moment

  • Spela skalor/ackord
  • Spela tre musikstycken från olika epoker
  • Läsa avista d v s spela ett kort musikexmpel efter noter som man aldrig läst förut
  • Gehörsträning, härma musikslingor och lyssna efter olika element inom musik som t ex vilken taktart, dur/moll, artikulation som legato/staccato, dynamik som starkt/svagt mm

Parallellt med praktisk examen grade 1-8 arbetar vi också med teoretisk examen grade 1-8. Att lära sig grunderna i musikteori berikar det musikaliska arbetet.